Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2015-2020 година, бројот на Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија се движи околу 1550  лица.

Монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија кои работат како изведувачи, честопати треба да патуваат – понекогаш и на долги растојанија – за да ги извршат потребните поправки.

Нивната работата може да биде стресна. Покрај тоа, инсталирањето и поправката на опрема често вклучува и кревање и носење тешки предмети, како и работа на тесни места.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија поставуваат, одржуваат и сервисираат информатичка и комуникациска опрема во централи и кај корисниците, инсталираат опрема за пренос на податоци, антени, кабли, проводници и друга слична опрема.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.945 МКД

Слободни работни местa

11