Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Распоред на работата

Најголем дел од монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија  работат со полно работно време  95 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2020 година. Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија поставуваат, одржуваат и сервисираат информатичка и комуникациска опрема во централи и кај корисниците, инсталираат опрема за пренос на податоци, антени, кабли, проводници и друга слична опрема.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.945 МКД

Слободни работни местa

11