Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Повреди и болести

Работата на монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија може да биде опасна, затоа тие треба да бидат предупредени за начинот на нивната работа. Неправилното ракување со опремата, може да предизвикаат сериозни повреди.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија поставуваат, одржуваат и сервисираат информатичка и комуникациска опрема во централи и кај корисниците, инсталираат опрема за пренос на податоци, антени, кабли, проводници и друга слична опрема.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.945 МКД

Слободни работни местa

11