Фасадери и гипсари

Фасадери и гипсари

Како да станете фасадери и гипсери

Образование

Потребно е завршено средно образование со времетраење од три години. Техничките училишта во Македонија нудат наставни програми   градежно-геодетска струка, преку тригодишната програма „ монтер за сува градба “.

Од 2015 г., Министерството за труд и социјална политика има стандардизирано три  занимања од областа на градежно-геодетска струка, кои можат подетално да се видат на следниве линкови:

– Фасадер

https://drive.google.com/file/d/1_jpQ2ldnoJBjMZ6BogbWcEvMjtXzD-IY/view

– Фасадер
http://csoo.edu.mk/images/STANDARDI/Zanimanja/gradgeo-fasader.pdf

– Гипсар монтер

http://csoo.edu.mk/images/STANDARDI/Zanimanja/grad_geo-gipser_monter.pdf

Јавни средни училишта кои нудат 3-годишни програми за градежно – геодетска струка струка се:

  1. СРЕДНО ГРАДЕЖНО ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ   „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ – Скопје
  2. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“  – Струмица

Обука

Верификуваните програми за обука преку Центарот за образование на возрасни се со времетраење од 3 месеци, а критериум за влез во програмата е минимум завршено основно или средно  образование и постари од 17 години.

За повеќе информации за верификуваните програми и даватели на обуки за фасадерите и гипсарите кои може да се јават подоцна, посетете ја страницата на Центарот за образование на возрасни:http://cov.gov.mk/advanced-search/

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:   www.av.gov.mk

Важни квалитети

Креативност . Фасадерите и гипсарите треба да бидат способни да ги претворат плановите и идеите во техничките цртежи на зградите, алатите и системите.

Детално ориентирани. Фасадерите и гипсарите треба да се грижат за плановите што ги конвертираат да се технички точни според наведените спецификации.

Интерперсонални вештини. Фасадерите и гипсарите на работа тесно соработуваат со архитекти, инженери и други дизајнери за да бидат сигурни дека крајните планови се точни. Ова бара способност да комуницира ефективно и да работи добро со другите.

Математички вештини. Фасадерите и гипсарите работат на технички цртежи. Од нив може да се бара да ги пресмета аглите, тежините, трошоците и другите вредности.

Технички вештини. Фасадерите и гипсарите  можат да користат компјутерски софтвер, како што е CAD и да работат со алатки за бази на податоци, како што е моделирање за градење.

Вештини за управување со времето. Фасадерите и гипсарите често работат со утврден рок. Како резултат на тоа, тие треба да работат ефикасно за да ги испочитуваат утврдените распореди.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фасадерите и гипсарите малтерисуваат надворешни и заштитни ѕидови на објекти, поставуваат и изработуваат гипсани украси и други декоративни гипсани делови на ѕидовите и плафоните, како и вршат нивна поправка.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

72 АВРСМ