Електроинженери

Електроинженери

Како да станете електроинженер

Образование

Потребно е електроинженерите да имаат завршено високо образование на некој од електротехничките факултети. Покрај универзитетското образование повеќето претпријатија претпочитуваат практично искуство. Вообичаено     факултетите им помагаат на студентите да се стекнат со практично искуство во текот на летото во фирми, како дел од нивните студиски програми.

Листа на државни и приватни универзитети кои имаат акредитирани студиски програми во областа, може да се најдат тука:

http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/akreditacii

Важни квалитети

Концентрација. Електроинженерите дизајнираат и развиваат комплексни електрични системи и електронски компоненти и производи. Тие мора да водат сметка за повеќе елементи за дизајн и технички карактеристики при извршувањето на овие задачи.

Иницијатива. Електроинженерите мора да го применат своето знаење на нови задачи во секој проект што го преземаат. Покрај тоа, тие мора да се вклучат во континуирано образование за да бидат во чекор со промените во технологијата.

Интерперсонални вештини. Електроинженерите мора да работат со другите за време на производниот процес за да обезбедат правилно спроведување на нивните планови. Оваа соработка ги вклучува техничарите за набљудување и изготвување на решенија за надминување на проблемите при нивното настанување.

Математички вештини. Електроинженерите мораат да ги користат принципите на пресметка и други напредни математики со цел да анализираат, дизајнираат и развиваат опрема.

Вештини за говорење. Електроинженерите тесно соработуваат со други инженери и техничари. Тие мора да бидат во состојба јасно да ги објаснат нивните дизајни и расудување и да ги пренесат упатствата за време на развојот и производството на производот. Тие, исто така, понекогаш ќе треба да објаснат сложени проблеми на клиенти кои имаат мала или никаква техничка експертиза.

Вештини за пишување. Електроинженерите развиваат технички публикации поврзани со опрема што ја развиваат, вклучително и прирачници за одржување, упатства за работа, списоци со делови, предлози на производи и документи за методи за дизајнирање.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Електроинженерите спроведуваат истражувања, планираат, развиваат, дизајнираат, проектираат и водат изградба на електротехнички објекти, електронски уреди и телекомуникациски системи, и обезбедуваат нивно функционирање, одржување и поправка, како и проучување на технолошките аспекти на одделни материјали, производи и процеси и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

42.385 МКД

Слободни работни местa

70