Електроинженери

Електроинженери

Изгледи за вработување

Електроинженерите се очекува и во иднина да останат едно од најпобаруваните занимања  во Република Северна Македонија. Полето на електротехниката и електрониката се очекува да продолжи да се шири во наредните години, делумно благодарение на иновативната природа на оваа област. Овој брз развој ќе доведе до потреба од повеќе електроинженери кои ќе треба да ги одржуваат,  надградуваат  и  дизајнираат  нови производи.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Инженери за електроника -2152
  • Инженери за телекомуникации -2153

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Електроинженерите спроведуваат истражувања, планираат, развиваат, дизајнираат, проектираат и водат изградба на електротехнички објекти, електронски уреди и телекомуникациски системи, и обезбедуваат нивно функционирање, одржување и поправка, како и проучување на технолошките аспекти на одделни материјали, производи и процеси и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

42.385 МКД

Слободни работни местa

70