Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Споредна група 531 – Занимања за згрижување на деца и наставничка помош, изнесувала 17.664 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, 81% од огласите за работници за згрижување на деца се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

20