Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Споредна група 531 – Занимања за згрижување на деца и наставничка помош, изнесувала 17.664 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2020 година, 84% од огласите за работници за згрижување на деца се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Лиценца за неговател

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

19