Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Повреди и болести

Работата на Работниците за згрижување на деца може да биде физички и емотивно напорна. Тие мора да внимаваат на повреди на грбот, бидејќи ги подигнуваат децата од кревет или им помагаат во секојдневните активности.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Лиценца за неговател

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

19