Рударски и металуршки инженери

Рударски и металуршки инженери

Распоред на работата

Најголем дел од Рудари и металуршки инженери работат со полно работно време од 40 часа неделно. .Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници, како би ги испочитувале  роковите кон клиентите.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударските инженери спроведуваат истражувања, проектираат, развиваат оперативни методи за работа и надгледуваат спроведување на методи на комерцијално вадење на цврсти минерални суровини, нафта, природен гас и вода од внатрешноста на земјата и под вода, нивно облагородување и испраќање за преработка. Металуршките инженери истражуваат, проектираат и развиваат комерцијални методи за издвојување на металот од рудата и добивање на нови легури, керамика и други материјали и проучуваат технолошки аспекти на одделни материјали, производи и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

38.411 МКД

Слободни работни местa

14