Рударски и металуршки инженери

Рударски и металуршки инженери

Како да станете рудари и металуршко инженери

Образование

Рудари и металуршки инженери  треба да се стекнат со диплома за високо образование, која во Република Северна Македонија можат  да  ја стекнат на:

http://arhiva.ugd.edu.mk/mk/fakulteti/fptn.html

Универзитетот “Гоце Делчев”Штип

– Факултет за природни и технички науки прв циклус (дипломиран рударски  инженер, Дипломиран инженер по екоинженеринг и екоменаџмент, Дипломиран инженер по пејзажно дизајнирање )

– Земјоделски факултет, прв циклус Скопје и Штип

Кандидатите кои ги исполнуваат барањата за образование и искуство кои ги навеле работодавачите, се вработуваат на позиција рударски инженер и напредуваат низ позициите, покажувајќи ги своите вештини и искуство на работното место.           

Потребни вештини

Аналитички вештини. Рударски и металуршки инженери мора да земат предвид многу фактори при проценка на нови локации на рудници и дизајнирање на објекти. Тие, исто така, мора да планираат обновување на околното опкружување по завршувањето на операциите.

Вештини за донесување одлуки. Овие инженери донесуваат одлуки што влијаат на многу критични резултати – од безбедноста на работниците до производството на рудник. Способноста да се предвидат проблемите и веднаш да се справат со нив е клучна.

Вештини за логично размислување. При планирање на операциите на рудниците, преработката на минерали и мелиорацијата на животната средина, овие инженери треба да ги стават работните планови во кохерентна, логична низа.

Математички вештини. Рударски и металуршки инженери ги користат принципите на калкулус, тригонометрија и други напредни теми во математиката за анализа, дизајн и смена на проблеми во нивната работа. 

Вештини за решавање на проблеми. Рударски и металуршки инженери мора да истражуваат за потенцијални рудници, да ги планираат своите операции и преработка на минерали и да дизајнираат проекти за мелиорација на животната средина. Сите овие се сложени проекти кои бараат можност за идентификување и работење кон целите, додека решавате проблеми на патот.

Вештини за пишување. Рударски и металуршки инженери мора да подготват извештаи и упатства за други работници. Затоа, тие мора да бидат во можност да пишуваат јасно за да можат другите лесно да ги разберат нивните идеи и планови.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударските инженери спроведуваат истражувања, проектираат, развиваат оперативни методи за работа и надгледуваат спроведување на методи на комерцијално вадење на цврсти минерални суровини, нафта, природен гас и вода од внатрешноста на земјата и под вода, нивно облагородување и испраќање за преработка. Металуршките инженери истражуваат, проектираат и развиваат комерцијални методи за издвојување на металот од рудата и добивање на нови легури, керамика и други материјали и проучуваат технолошки аспекти на одделни материјали, производи и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

38.411 МКД

Слободни работни местa

14