Рударски и металуршки инженери

Рударски и металуршки инженери

Работна средина

Најголем дел од работното време на Рудари и металуршки инженери се одвива во канцеларии каде имаат пристап до компјутери и опрема. Други работат  на терен –  рудници и слично. Исто така, можат да работат во тимови со научници и инженери од други средини.

Многумина работат таму каде што се наоѓаат рударските работи, како што се рудници за минерали или каменоломи на песок и чакал, во оддалечени области или во близина на градовите и градовите. Други работат во канцеларии или на лице место за фирми за извлекување нафта и гас или фирми за инженерски услуги.

Задолженија на работното место

Рударските инженери спроведуваат истражувања, проектираат, развиваат оперативни методи за работа и надгледуваат спроведување на методи на комерцијално вадење на цврсти минерални суровини, нафта, природен гас и вода од внатрешноста на земјата и под вода, нивно облагородување и испраќање за преработка. Металуршките инженери истражуваат, проектираат и развиваат комерцијални методи за издвојување на металот од рудата и добивање на нови легури, керамика и други материјали и проучуваат технолошки аспекти на одделни материјали, производи и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

38.411 МКД

Слободни работни местa

14