Рударски и металуршки инженери

Рударски и металуршки инженери

Изгледи за вработување

Рудари и металуршки инженери  според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2015-2019 година бројот на вработени се движи околу 380 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Индустриски и производни инженери – 2141
  • Градежни инженери – 2142
  • Инженери за животна средина – 2143
  • Машински инженери -2144
  • Инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија – 2145
  • Стручњаци за инженеринг, некласифицирани на друго место – 2149 

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударските инженери спроведуваат истражувања, проектираат, развиваат оперативни методи за работа и надгледуваат спроведување на методи на комерцијално вадење на цврсти минерални суровини, нафта, природен гас и вода од внатрешноста на земјата и под вода, нивно облагородување и испраќање за преработка. Металуршките инженери истражуваат, проектираат и развиваат комерцијални методи за издвојување на металот од рудата и добивање на нови легури, керамика и други материјали и проучуваат технолошки аспекти на одделни материјали, производи и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

38.411 МКД

Слободни работни местa

14