Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Работна средина

Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи , генерално работат во затворен простор, но се работи и на отворено. Често работат во неправилни положби на телото (при производство, контрола и одржување) прилагодувајќи се на позицијата на елементите од  машините за прехранбени и слични производи и опремата со која ракуваат

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за прехранбени и слични производи ракуваат со машините за колење и сечење на животински трупови и производство на производи од риба и месо, производство на млечни производи, мелење на зрна и преработка на жита и храна за човекот и животните, леб и разни видови на тестенини, преработка на овошје и зеленчук и нивно конзервирање и замрзнување, преработка на чај, кафе и други видови на безалкохолни пијалаци, производство на пиво, вино и други алкохолни пијалаци, производство на цигари и други производи од тутун.

Потребно образование при вработување

Средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

19.465 MKD

Слободни работни местa

  • 89 АВРСМ