Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Изгледи за вработување

Порастот на населението и приходите се очекува да резултира со поголема побарувачка за прехранбени производи и слични производи што е основна потреба на населението, па така ракувачите со машини за прехранбени и слични производи и во иднина би имале добри изгледи за вработување.

 

Слични занимања класифицирани на друго место:

  1. Ракувачи со постројки за преработка на хартиена каша и добивање на  хартија
  2. Ракувачи со постројки за преработка на дрво
  1. Ракувачи со машини за преработка на стакло, керамика и слично
  2. Ракувачи со парни машини и направи и сродни занимања
  3. Ракувачи со машини за пакување, флаширање и етикетирање
  4. Ракувачи со машини и постројки, некласифицирани на друго место

 

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за прехранбени и слични производи ракуваат со машините за колење и сечење на животински трупови и производство на производи од риба и месо, производство на млечни производи, мелење на зрна и преработка на жита и храна за човекот и животните, леб и разни видови на тестенини, преработка на овошје и зеленчук и нивно конзервирање и замрзнување, преработка на чај, кафе и други видови на безалкохолни пијалаци, производство на пиво, вино и други алкохолни пијалаци, производство на цигари и други производи од тутун.

Потребно образование при вработување

Средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

19.465 MKD

Слободни работни местa

  • 89 АВРСМ