Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи каде спаѓаат Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи изнесувала 14.300 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 95 проценти од огласите за Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи се однесувале за вработувања со полно работно време.

 

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за прехранбени и слични производи ракуваат со машините за колење и сечење на животински трупови и производство на производи од риба и месо, производство на млечни производи, мелење на зрна и преработка на жита и храна за човекот и животните, леб и разни видови на тестенини, преработка на овошје и зеленчук и нивно конзервирање и замрзнување, преработка на чај, кафе и други видови на безалкохолни пијалаци, производство на пиво, вино и други алкохолни пијалаци, производство на цигари и други производи од тутун.

Потребно образование при вработување

Средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

19.465 MKD

Слободни работни местa

  • 89 АВРСМ