Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

Повреди и болести

Работата на ракувачите со машини за прехранбени и слични производи може да биде опасна, па работниците мора да бидат предупредени за работата. Неправилното ракување со машините, може да предизвикаат сериозни повреди. Исто така, можни се посекотини, изгореници од пареа и врела вода, како и повреди од висок притисок при дефекти на опремата и машините во процесот на работа.  Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за прехранбени и слични производи ракуваат со машините за колење и сечење на животински трупови и производство на производи од риба и месо, производство на млечни производи, мелење на зрна и преработка на жита и храна за човекот и животните, леб и разни видови на тестенини, преработка на овошје и зеленчук и нивно конзервирање и замрзнување, преработка на чај, кафе и други видови на безалкохолни пијалаци, производство на пиво, вино и други алкохолни пијалаци, производство на цигари и други производи од тутун.

Потребно образование при вработување

Средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

19.465 MKD

Слободни работни местa

  • 89 АВРСМ