Оператори за внес на податоци

Оператори за внес на податоци

Како да станете оператор за внес на податоци

Потребно е завршено средно образование со времетраење од четири години. Економските средни стручни училишта во Македонија нудат наставни програми за економско – правна и трговска струка, преку четиригодишната програма „ бизнис администратор “.

Од  2018 г., Министерството за труд и социјална политика го стандардизираше стандардот на занимање од областа на економија, право и трговија, кој можат подетално да се види на следниов линк:

 • Оператори за внес на податоци

https://drive.google.com/file/d/1csvwJZmW9i3XmL1WIh_FFTqnMazUKXoZ/view

Јавни средни училишта кои нудат 4-годишни програми за асистент деловен администратор се:

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ – Битола
 2. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ – Велес
 3. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“ – Гостивар
 4. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“- Куманово
 5. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“- Прилеп
 6. СРЕДНО ЕКОНОМСКО И ПРАВНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ – Скопје
 7. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ЦВЕТАН ДИМОВ“ – Скопје
 8. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ШАИП ЈУСУФ“ – Скопје
 9. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „САРАЈ“ – Скопје

 

Обука

Во моментов не постојат верифицирани програми за операторите за внес на податоци.

За повеќе информации за верификуваните програми и даватели на обуки за Операторите за внес на податоци кои може да се јават подоцна, посетете ја страницата на Центарот за образование на возрасни: http://cov.gov.mk/advanced-search/

За повици за активни мерки на пазарот на трудот: www.av.gov.mk

 

Важни квалитети

 • Читање: Толкува и консолидира информации и податоци од голем број на извори, според дефинирани критериуми и барања, и врши проверка на точноста и комплетноста
 • Пишување: Точно ја евидентира и пополнува организациската документација и преписки со користење на јасен јазик и правилен правопис, граматика и терминологија
 • Вербална комуникација: Користи активно слушање и препрашување за да ги пренесе и појасни информациите и да го потврди разбирањето
 • Нумеричка писменост: Врши математички пресметки, за да ги анализира финансиските податоци и статистика, и точно да ги процесира обновувањата
 • Развојни текови во светот на работата: Ги почитува законските и регулаторните барања и јасните политики и процедури
 • Интеракција со другите: Користи ограничен опсег на прифатени практики за комуникација во работната средина, доверлив е
 • Завршување на работата: Планира и спроведува рутински задачи и обем на работа, донесувајќи ограничени одлуки за одредување на редоследот, времето и соработка, и бара помош во утврдување на приоритетите
 • Одговара на предвидливите рутински проблеми прекуспроведување на стандардни или на логични решенија
 • Користи дигитални технологии за пристап, внесување и чување на информациите потребни за завршување на работните задачи, печатари и скенери е голема предност.

 

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите за внес на податоци внесуваат нумерички или графички податоци во електронска опрема (дискети, дискови и магнетни ленти).

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23,540 МКД

Слободни работни местa

67 АВРСМ