Оператори за внес на податоци

Оператори за внес на податоци

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2014 – 2019 година, бројот на операторите за внес на податоци се движи 200-500 вработени.  Операторите за внес на податоци најчесто работат во канцелариски услови.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите за внес на податоци внесуваат нумерички или графички податоци во електронска опрема (дискети, дискови и магнетни ленти).

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23,540 МКД

Слободни работни местa

67 АВРСМ