ИКТ Оператори

ИКТ Оператори

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група ИКТ оператори и техничари за поддршка на корисниците каде спаѓаат и ИКТ Оператори, изнесувала 25.954 денари во  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу  99 проценти од огласите за ИКТ оператори се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 

Задолженија на работното место

Операторите на информациска и комуникациска технологија ја надгледуваат работата на воспоставените компјутерски системи и неговите делови, ракуваат со опрема за снимање, потхранување, пренос и обработка на дигитални податоци, како и нивно прикажување со бројки и букви или графички облик на екран, хартија или лента.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

25.954 МКД

Слободни работни местa

146