ИКТ Оператори

ИКТ Оператори

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2019, бројот на ИКТ оператори се движи околу 450 вработени лица.

ИКТ оператори кои работат како изведувачи, честопати треба да патуваат – понекогаш и на долги растојанија – за да ги извршат потребните поправки.

Иако многу администратори на мрежни и компјутерски системи се вработени во фирми во индустријата за дизајнирање на компјутерски системи и сродни услуги, тие работат во различни средини. Некои може да администрираат системи и мрежи за финансиски фирми, а други работат во болници или канцеларии на локалната самоуправа.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите на информациска и комуникациска технологија ја надгледуваат работата на воспоставените компјутерски системи и неговите делови, ракуваат со опрема за снимање, потхранување, пренос и обработка на дигитални податоци, како и нивно прикажување со бројки и букви или графички облик на екран, хартија или лента.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

25.954 МКД

Слободни работни местa

146