ИКТ Оператори

ИКТ Оператори

Распоред на работата

Најголем дел од  ИКТ операторите работат со полно работно време  околу 99,99% според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена,тие работат и за време на викендите и за празници, за да се осигурат дека мрежите функционираат правилно деноноќно.

Задолженија на работното место

Операторите на информациска и комуникациска технологија ја надгледуваат работата на воспоставените компјутерски системи и неговите делови, ракуваат со опрема за снимање, потхранување, пренос и обработка на дигитални податоци, како и нивно прикажување со бројки и букви или графички облик на екран, хартија или лента.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

25.954 МКД

Слободни работни местa

146