ИКТ Оператори

ИКТ Оператори

Изгледи за вработување

Побарувачката за работници во информатичката технологија (ИТ) е голема и би требало да продолжи да расте бидејќи фирмите инвестираат во понова, побрза технологија и мобилни мрежи. Исто така, се очекува раст на вработеноста бидејќи се повеке се зголемува употребата на ИТ технологијата и во секторот здравството.

Задолженија на работното место

Операторите на информациска и комуникациска технологија ја надгледуваат работата на воспоставените компјутерски системи и неговите делови, ракуваат со опрема за снимање, потхранување, пренос и обработка на дигитални податоци, како и нивно прикажување со бројки и букви или графички облик на екран, хартија или лента.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

25.954 МКД

Слободни работни местa

146