ИКТ Оператори

ИКТ Оператори

Како да станете ИКТ Оператор

Слични занимања (од ISCO-08)

 1. ИКТ техничари за поддршка на корисниците
 2. Техничари за компјутерски системи и мрежи
 3. Веб техничари

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Образование

Потребно е завршено 4 годишно средно стручно образование. Листа на Јавни средни училишта што нудат 4 – годишни програми за електротехничар за компјутерска техника и автоматика се: 

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ НАУМОВ“ – Битола
 2. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“ – Гостивар
 3. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПETКОВ МИСИРКОВ“ – Демир Хисар
 4. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ – Илинден
 5. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО СПАНЏОВ – БРКО“ – Кавадарци
 6. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „МИРКО МИЛЕСКИ“ – Кичево
 7. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – Кочани
 8. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ – Крива Паланка
 9. ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“ – Куманово
 10. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – Неготино
 11. ОПШТИНСКИ ЕЛЕКТРО – МАШИНСКИ УЧИЛИШЕН
  ЦЕНТАР „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ – Охрид
 12. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“ –
  Прилеп
 13. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОСТА СУСИНОВ“ – Радовиш
 14. СРЕДНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
  „МИХАЈЛО ПУПИН“ – Скопје
 15. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКО НЕСТОР“ – Струга
 16. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“ – Струмица
 17. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „МОША ПИЈАДЕ“ – Тетово
 18. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“ – Штип

Важни квалитети 

Аналитички вештини. ИКТ операторите треба да ги оценат мрежите и системите за да се осигурат дека тие работат со сигурност и да ги предвидат новите барања како што се менуваат потребите на клиентите.

Комуникациски вештини. ИКТ операторите мора да ги опишат проблемите и нивните решенија за работниците кои не се од ИТ.

Вештини за повеќе задачи. ИКТ операторите можеби ќе треба да работат на многу проблеми и задачи истовремено.

Вештини за решавање на проблеми. ИКТ операторите мора брзо да ги решат проблемите што се јавуваат со компјутерските мрежи.

Вештини за управување со времето. Бидејќи одржувањето на ИКТ опремата е итна, операторите  мора добро да го искористат своето време и брзо да извршат поправки.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите на информациска и комуникациска технологија ја надгледуваат работата на воспоставените компјутерски системи и неговите делови, ракуваат со опрема за снимање, потхранување, пренос и обработка на дигитални податоци, како и нивно прикажување со бројки и букви или графички облик на екран, хартија или лента.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

25.954 МКД

Слободни работни местa

146