Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Изгледи за вработување

Се очекува во иднина за бидат потребни повеќе биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци,  за да ги проучуваат интеракциите помеѓу човекот и животинскиот свет, исто така да истражуваат и развиваат биолошки производи и процеси кои ќе го подобруваат животот на луѓето и животните. Техниките,  алатките и апликациите на биохемијата и биофизиката се шират како што напредува технологијата и знаењето,  бидејќи човечката популација расте и се шири во нови области, таа ќе го изложи дивиот свет на закани како што се болести, инвазивни видови и загуба на живеалиштата. Зголемената активност на човекот може да предизвика проблеми како што се загадувањето и климатските промени, кои го загрозуваат животинскиот свет за што ќе бидат потребни зоолози и биолози од животински свет за да се истражат и да се разберат за влијанијата на овие фактори. 

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Техничари за природни науки (без медицина) – 3141
  • Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци – 2132
  • Стручњаци за заштита на животната средина – 2133
  • Инспектори и помошници по здравство и животна средина – 3257
  • Хемичари – 2113

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа врз живите организми и нивната интеракција со животната средина и применуваат научно знаење од областа на биологијата, патологијата, физиологијата, анатомијата,  фармакологија, зоологијата, ботаниката, екологијата, молекуларната биологија, бактериологијата, генетиката, имунологијата и вирусологијата, особено на полето на медицината, земјоделството и индустријата.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30,544 МКД

Слободни работни местa

  • 22