Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Како да станете биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Образование

За ова занимање се бара да имаат завршено високо образование на некој од универзитетите во Република Северна Македонија или странство.

Листа на државни и приватни универзитети кои имаат акредитирани студиски програми во областа, може да се најдат тука:

http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/akreditacii

 

Важни квалитети

Аналитички вештини. Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци мора да бидат способни да спроведат научни експерименти и анализи со точност и прецизност.                     .

Комуникациски вештини. Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци треба да напишат и објавуваат извештаи и истражувачки трудови, да даваат презентации за нивните наоди и да комуницираат јасно со членовите на тимот.                            .

Вештини за критичко размислување. Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци извлекуваат заклучоци од експерименталните резултати преку здраво расудување и расудување.        .

Интерперсонални вештини. Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци обично работат на интердисциплинарни тимови за истражување и треба да работат добро со другите членови од тимот за исполнување на заедничката цел. Често се и водачи на тимот па затоа треба да бидат способни да ги мотивираат и насочуваат другите членови.                   .

Математички вештини. Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци користат сложени равенки и формули во својата работа, како и пресметки и статистики.                                    .

Вештини за решавање проблеми. Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци користат научни експерименти и анализи за да изнајдат решенија за комплексни научни проблеми.          .

Вештини за управување со времето. Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци обично треба да исполнуваат рокови при спроведување на истражувања. Тие треба да бидат способни да управуваат со времето и да ги приоритизираат задачите ефикасно, додека го одржуваат нивниот квалитет на работа.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Биолозите, патолозите, фармаколозите, ботаничарите, зоолозите и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа врз живите организми и нивната интеракција со животната средина и применуваат научно знаење од областа на биологијата, патологијата, физиологијата, анатомијата,  фармакологија, зоологијата, ботаниката, екологијата, молекуларната биологија, бактериологијата, генетиката, имунологијата и вирусологијата, особено на полето на медицината, земјоделството и индустријата.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30,544 МКД

Слободни работни местa

  • 22