Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Распоред на работата

Најголем дел од Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци   работат со полно работно време од 40 часа неделно. .Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници, како би ги испочитувале  роковите кон клиентите.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.554 МКД

Слободни работни местa

22