Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Повреди и болести

Работата на агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  може да биде опасна, затоа тие треба да бидат предупредувани за начинот на работа.Неправилното ракување со опремата, може да предизвикаат сериозни повреди.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.554 МКД

Слободни работни местa

55