Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Изгледи за вработување

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2017-2021 година бројот на вработени се движи околу 1500 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци  – 2131
  • Стручњаци за заштита на животната средина –  2133

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.554 МКД

Слободни работни местa

55