Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Работна средина

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци   работат во индустрии, вклучувајќи истражување и развој, инженерски услуги, производство.

Најголем дел од работното време на овие инженери се одвива во затворени простории – канцеларии. Сепак, понекогаш ќе треба да ги посетат местата за да го утврдат настанатиот проблемот.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.554 МКД

Слободни работни местa

55