Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Како да станете агрономи, шумарски инженери и сродните стручњаци

Образование

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  треба да се стекнат со диплома за високо образование, која во Република Северна Македонија можат  да  ја стекнат на:

http://www.sf.ukim.edu.mk/uslovi_nacin_studiranje.htm

Универзитетот “Св. Кирил и Методиj” Скопје

– Шумарски  факултет, прв циклус (дипломиран шумарски  инженер, Дипломиран инженер по екоинженеринг и екоменаџмент, Дипломиран инженер по пејзажно дизајнирање )

  • Земјоделски факултет, прв циклус Скопје и Штип

Кандидатите кои ги исполнуваат барањата за образование и искуство кои ги навеле работодавачите, се вработуваат на позиција градежен инженер и напредуваат низ позициите, покажувајќи ги своите вештини и искуство на работното место.           

Потребни вештини

Аналитички вештини. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  мора да земат предвид многу фактори при проценка на операции за работата во земјоделството, шумарството и рибарството или во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животниТие, исто така, мора да планираат обновување на околното опкружување по завршувањето на операциите.

Вештини за донесување одлуки. Овие инженери донесуваат важни одлуки. Способноста да се предвидат проблемите и веднаш да се справат со нив е клучна.

Вештини за логично размислување. При планирање на операциите за работата во земјоделството, шумарството и рибарството или во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни,овие инженери треба да ги стават работните планови во кохерентна, логична низа.

Математички вештини. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци ги користат користат математички вештини – вклучувајќи мерење, пресметување и други напредни теми во математиката за анализа, и решавање на проблеми во нивната работа.

Вештини за решавање на проблеми. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци мора да истражуваат за оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни. Сите овие се сложени проекти кои бараат можност за идентификување и нивно решавање.

Вештини за пишување. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци мора да подготват извештаи и упатства за други работници. Затоа, тие мора да бидат во можност да пишуваат јасно за да можат другите лесно да ги разберат нивните идеи и планови.Вештини за управување со времето: Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  често работат со утврден рок. Како резултат на тоа, тие треба да работат ефикасно за да ги испочитуваат утврдените распореди.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.554 МКД

Слободни работни местa

55