Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Како да станете агрономи, шумарски инженери и сродните стручњаци

Образование

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  треба да се стекнат со диплома за високо образование, која во Република Северна Македонија можат  да  ја стекнат на:

http://www.sf.ukim.edu.mk/uslovi_nacin_studiranje.htm

Универзитетот “Св. Кирил и Методиj” Скопје

– Шумарски  факултет, прв циклус (дипломиран шумарски  инженер, Дипломиран инженер по екоинженеринг и екоменаџмент, Дипломиран инженер по пејзажно дизајнирање )

  • Земјоделски факултет, прв циклус Скопје и Штип

Кандидатите кои ги исполнуваат барањата за образование и искуство кои ги навеле работодавачите, се вработуваат на позиција градежен инженер и напредуваат низ позициите, покажувајќи ги своите вештини и искуство на работното место.           

Потребни вештини

Аналитички вештини. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  мора да земат предвид многу фактори при проценка на операции за работата во земјоделството, шумарството и рибарството или во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животниТие, исто така, мора да планираат обновување на околното опкружување по завршувањето на операциите.

Вештини за донесување одлуки. Овие инженери донесуваат важни одлуки. Способноста да се предвидат проблемите и веднаш да се справат со нив е клучна.

Вештини за логично размислување. При планирање на операциите за работата во земјоделството, шумарството и рибарството или во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни,овие инженери треба да ги стават работните планови во кохерентна, логична низа.

Математички вештини. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци ги користат користат математички вештини – вклучувајќи мерење, пресметување и други напредни теми во математиката за анализа, и решавање на проблеми во нивната работа.

Вештини за решавање на проблеми. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци мора да истражуваат за оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни. Сите овие се сложени проекти кои бараат можност за идентификување и нивно решавање.

Вештини за пишување. Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци мора да подготват извештаи и упатства за други работници. Затоа, тие мора да бидат во можност да пишуваат јасно за да можат другите лесно да ги разберат нивните идеи и планови.Вештини за управување со времето: Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци  често работат со утврден рок. Како резултат на тоа, тие треба да работат ефикасно за да ги испочитуваат утврдените распореди.

Задолженија на работното место

Агрономите, шумарските инженери и сродните стручњаци спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа во земјоделството, шумарството и рибарството или применуваат научни знаења во врска со одгледување, размножување и развој на растенија и животни.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.554 МКД

Слободни работни местa

58