Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Споредна група 834 –  Возачи и ракувачи со транспортни направи, изнесувала 28.722 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, најголем број  од огласите за возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини  се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини Возачите на подвижни земјоделски и шумарски машини управуваат, насочуваат, возат и надгледуваат еден или повеќе видови моторизирани подвижни машини и опрема што се користат во земјоделството или во шумарството.

Потребно образование при вработување

Средно стручни образование 3 степен и соодветна возачка дозвола

Просечна месечна нето заработувачка

28.722 МКД

Слободни работни местa

16