Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Повреди и болести

Работата со подвижни земјоделски и шумарски машини може да биде опасна. Машините ги возат по нерамни и непристапни предели, па често се случуваат сообраќајни незгоди. Тракторите и другите земјоделски машини можат да предизвикаат сериозни повреди, затоа работниците мора да бидат постојано предупредувани да носат соодветна заштитна или безбедносна опрема.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини Возачите на подвижни земјоделски и шумарски машини управуваат, насочуваат, возат и надгледуваат еден или повеќе видови моторизирани подвижни машини и опрема што се користат во земјоделството или во шумарството.

Потребно образование при вработување

Средно стручни образование 3 степен и соодветна возачка дозвола

Просечна месечна нето заработувачка

28.722 МКД

Слободни работни местa

16