ТЕХНИЧАРИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ТЕХНИЧАРИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Повреди и болести

Бидејќи работата на елетротехничарите предвидува рачна работа со разни машини и опрема, техничарите за електротехника понекогаш се изложуваат на опасности кои можат да произлезат од ракувањето со машините и опремата или пак да се изложат на опасности од работење со токсични материјали.

Доколку се почитуваат пропишаните правила и процедури за безбедност при работа, повредите на работното место може да се минимизираат.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите за електротехника вршат технички задачи поврзани со истражување во електротехниката, за проектирање, конструирање, производство, составување, функционирање, одржување и поправки на електрични уреди, апарати и други производи како и дистрибутивни системи.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

  • 80 АВРСМ