Техничари за електротехника

Техничари за електротехника

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Помошни стручњаци за физика и инженеринг каде спаѓаат Техничари за електротехника, изнесувала 29.889 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 96 проценти од огласите за Техничари за електротехника се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Техничарите за електротехника вршат технички задачи поврзани со истражување во електротехниката, за проектирање, конструирање, производство, составување, функционирање, одржување и поправки на електрични уреди, апарати и други производи како и дистрибутивни системи.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

104 АВРСМ