СЛУЖБЕНИЦИ ВО КНИГОВОДСТВО

СЛУЖБЕНИЦИ ВО КНИГОВОДСТВО

Работна средина

Книговодителите работат во канцеларии, како вработени во комерцијални претпријатија, јавни институции, профитни и непрофитни субјекти, или самостојно, обезбедувајќи книговодствени услуги на клиентите. Понекогаш може да ги посетуваат објектите, просториите и канцелариите на клиентите. Работата ја извршуваат самостојно, но понекогаш соработуваат со сметководители, раководители и ревизори од други одделенија.

Задолженија на работното место

Службениците во книговодството обработуваат, класифицираат и евидентираат нумерички податоци заради комплетирање на финансиската евиденција. Тие извршуваат рутински пресметки и елаборираат основни финансиски податоци за одржување на сметководствената евиденција.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование или
  • Средно образование и обука

Просечна месечна нето заработувачка

28.272 МКД

Слободни работни местa

  • 45 АВРСМ