СЛУЖБЕНИЦИ ВО КНИГОВОДСТВО

СЛУЖБЕНИЦИ ВО КНИГОВОДСТВО

Изгледи за вработување

Се очекува технолошките промени да ја намалат побарувачката за книговодители. Унапредувањето на софтверските програми, како што е „обработка на облак“, автоматизира голем дел од задачите што ги извршуваат книговодителите. Како резултат на тоа, книговодителите главно ќе се ангажираат на договор, а нема да се вработуваат како постојани вработени.

Побарувачката за книговодители се поврзува со зголемувањето на бројот на мали претпријатија, кои вработуваат книговодители, наместо сметководители.

Во просек на годишно ниво, за периодот 2014-2018 г., бројот на регистрирани вработени службеници во книговодство изнесувал околу 260.

Слични занимања класифицирани на друго место:

▪ Сметководствени стручни соработници – 3313

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

Задолженија на работното место

Службениците во книговодството обработуваат, класифицираат и евидентираат нумерички податоци заради комплетирање на финансиската евиденција. Тие извршуваат рутински пресметки и елаборираат основни финансиски податоци за одржување на сметководствената евиденција.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование или
  • Средно образование и обука

Просечна месечна нето заработувачка

28.272 МКД

Слободни работни местa

  • 45 АВРСМ