Службеници во книговодство

Службеници во книговодство

Изгледи за вработување

Се очекува технолошките промени да ја намалат побарувачката за книговодители. Унапредувањето на софтверските програми, како што е „обработка на облак“, автоматизира голем дел од задачите што ги извршуваат книговодителите. Како резултат на тоа, книговодителите главно ќе се ангажираат на договор, а нема да се вработуваат како постојани вработени.

Побарувачката за книговодители се поврзува со зголемувањето на бројот на мали претпријатија, кои вработуваат книговодители, наместо сметководители.

Во периодот 2014-2019 година, според Анкетата на работна сила,  бројот на регистрирани вработени службеници во книговодство се движи од 1000 – 2500 лица.

Слични занимања класифицирани на друго место:

▪ Сметководствени стручни соработници – 3313

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

Задолженија на работното место

Службениците во книговодството обработуваат, класифицираат и евидентираат нумерички податоци заради комплетирање на финансиската евиденција. Тие извршуваат рутински пресметки и елаборираат основни финансиски податоци за одржување на сметководствената евиденција.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование или
  • Средно образование и обука

Просечна месечна нето заработувачка

23.303 МКД

Слободни работни местa

38 АВРСМ