Службеници во книговодство

Службеници во книговодство

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредбената група службеници во книговодство, финансии и статистика, каде што спаѓаат службениците во книговодство, изнесувала 23.303 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 88 проценти од огласите за службеници во книговодство се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Службениците во книговодството обработуваат, класифицираат и евидентираат нумерички податоци заради комплетирање на финансиската евиденција. Тие извршуваат рутински пресметки и елаборираат основни финансиски податоци за одржување на сметководствената евиденција.

Потребно образование при вработување

  • Четиригодишно стручно образование или
  • Средно образование и обука

Просечна месечна нето заработувачка

23.303 МКД

Слободни работни местa

38 АВРСМ