Инженери за животна средина

Инженери за животна средина

Распоред на работата

Повеќето инженери за животна средина работат со полно работно време. Оние што управуваат со проекти, често работат повеќе од 40 часа неделно за да го следат напредокот на проектот, да обезбедат исполнување на роковите и препорачуваат конкретни активности кога е потребно.

Инженери за животна средина работат со полно работно време  околу 99 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена,тие работат и за време на викендите и за празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Инженерите за животна средина спроведуваат истражувања, советуваат, дизајнираат и вршат директна имплементација на решенијата за контрола и спречување на штетните влијанија на човековата активност врз животната средина. Тие вршат процена на животната средина и применуваат проекти и стандарди за контрола на загадувањето и заштита на целокупната животна средина.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

38,411 МКД

Слободни работни местa

9  АВРСМ