Инженери за животна средина

Инженери за животна средина

Изгледи за вработување

Најголем дел од предвидениот раст за вработеноста за ова занимање е во загриженоста на државните и локалните власти за почиста животната средина.  Инженерите од областа животна средина и ресурси ги користат научните дисциплини хемија, биологија, информациски технологии, енергетика, машинство, градежништво за да развијат решенија за проблемите на заштита на животната средина и природните ресурси. Тие се вклучени во заштитата и управувањето со загадувањата на водата, воздухот и почвата, рециклирањето и отстранувањето на отпадот, менаџментот на опасниот отпад. Овие инженери проектираат системи за пречистување на комуналните и индустриските отпадни води, спроведуваат истражувања за влијанието врз животната средина на градежни и индустриски објекти, сообраќајот итн. Инженерите од областа животна средина и ресурси често работат како консултанти за спроведување на законските регулативи за спречување на оштетувањата на животната средина и отстранување и/или пречистување на опасниот отпад. Тие работат и на локални и глобални проекти за минимизација на ефектите од киселите дождови, глобалното затоплување, намалување на емисиите на штетните материи, заштитата на озонската обвивка. 

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Стручњаци за заштита на животната средина – 2133
  • Инспектори и помошници по здравство и животна средина – 3257
  • Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци – 2131
  • Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци – 2132

Повеќе информации

За вработување:

.https://e-rabota.av.gov.mk

 

Образование

Потребно е завршено високо образование.  Листа на државни и приватни универзитети кои имаат акредитирани  студиски програми во оваа област, може да се најдат тука:                .
http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/akreditacii.

 

Важни квалитети 

Интерперсонални вештини. Инженерите за животна средина работат со други инженери за да ја остварат заедничката цел. Обично работат со инженери и научници кои дизајнираат други системи и со техничари и механичари кои ги практикуваат дизајниите.

Имагинација. Инженерите за животна средина понекогаш дизајнираат системи што ќе бидат дел од поголеми системи за заштита на животната средина и природните ресурси. Тие мора да предвидат како предложените дизајни ќе комуницираат со компонентите на поголемиот систем, вклучувајќи ги работниците, машините и опремата, како и со околината.

Вештини за решавање проблеми. При дизајнирање на објекти и процеси, инженерите за животна средина се стремат да решат неколку проблеми одеднаш, од безбедноста на работниците до заштитата на животната средина. Тие мора да ги идентификуваат и предвидат проблемите со цел да ги спречат загубите за нивните работодавци, да го заштитат здравјето на работниците и да ги ублажат штетите во животната средина.

Вештини за читање. Инженерите за животна средина честопати работат со деловни работници, адвокати и други професионалци надвор од нивната област. Од нив често се бара да читаат и разбираат документи  што се занимаваат со теми надвор од нивниот опсег на обука.

Вештини за пишување. Инженерите за животна средина мора да пишуваат јасно, така што другите без нивна посебна обука можат да ги разберат своите документи, вклучително и планови, предлози, спецификации и наоди.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Инженерите за животна средина спроведуваат истражувања, советуваат, дизајнираат и вршат директна имплементација на решенијата за контрола и спречување на штетните влијанија на човековата активност врз животната средина. Тие вршат процена на животната средина и применуваат проекти и стандарди за контрола на загадувањето и заштита на целокупната животна средина.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

38,411 МКД

Слободни работни местa

9  АВРСМ