Инженери за животна средина

Инженери за животна средина

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2018, бројот на Инженери за животна средина се движи од 100 до 350 вработени лица.

Инженерите за животна средина работат во различни средини заради природата на задачите што ги извршуваат. Кога работат со други инженери и урбани и регионални планери, инженерите за животна средина  работат во своите  канцеларии. Кога вршат решенија преку градежни проекти, тие работат на градилиштата.    Кога работат со работници за отстранување на опасни материјали, инженерите за животна средина работат на специфични места на отворено.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Инженерите за животна средина спроведуваат истражувања, советуваат, дизајнираат и вршат директна имплементација на решенијата за контрола и спречување на штетните влијанија на човековата активност врз животната средина. Тие вршат процена на животната средина и применуваат проекти и стандарди за контрола на загадувањето и заштита на целокупната животна средина.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

38,411 МКД

Слободни работни местa

9  АВРСМ