ВЕТЕРИНАРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Работна средина

Ветеринарите се грижат за животните за здравјето на животните и работата на подобрување на јавното здравје. Тие дијагностицираат, третираат и истражуваат медицински состојби и болести на домашни миленици, добиток и други животни.

Генерално, работната средина на ветеринарите може да се подели во неколку поголеми категории:

Амбуланти. Ветеринарите во амбулантите државни или приватни имаат за цел да им обезбедат целосна и ефикасна нега на домашните миленичиња   (кучиња, мачки, птици,…), исполнувајќи ги реалните очекувања на сопствениците следејќи ги најновите достигнувања во ветеринарната медицина. Покрај конвенционалните услуги (прегледи, лабораториски испитувања, хируршки интервенции и слично), за секој од пациентите се води детална компјутерска евиденција со што се овозможува  следење на здравјето на секој од пациентите и за потсетување на сопствениците за редовни превентивни мерки и контроли кои треба да се извршат.

Фарма. Ветеринарите на фармите работат со животни, како свињи, говеда, овци кои се одгледуваат како извор на храна. Под ветеринарниот оддел на фарма се вработени се ветеринарни доктори, а под нивна надлежност се и ветеринарни техничари, кои ги извршуваат сите потребни ветеринарни активности како лекување на болести и повреди, тестирање и вакцинирање против болеста. Во ветеринарниот оддел спаѓа лабораторијата, во која се врши контролата на квалитетот со водење на целосна документација (процесот на размножување, нивна контрола, осеменување). Тие може да ги советуваат сопствениците на фармите или менаџерите за хранење, домување и општи здравствени практики.
Агенција за храна и ветеринарство и ветеринарна инспекција.  Ветеринарите во Агенцијата за храна и ветеринарство и ветеринарна инспекција испитуваат добиток и производи од животинско потекло за болести кај животните, обезбедуваат вакцини за лекување на животни, ја подобруваат благосостојбата на животните, спроведуваат истражувања за подобрување на здравјето на животните и ги спроведуваат правилата за безбедност на храна.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ветеринарите спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат сознанија, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења во областа на ветеринарството. Се занимаваат со спречување на болести и лекување на широк спектар на животни или специјализирани за одредена група на животни, а се занимаваат и со научно – истражувачка работа.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.784 МКД

Слободни работни местa

7