ВЕТЕРИНАРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Потребно образование

Доктор по ветеринарна медицина

– Високо образование ( 300 кредити) – еквивалент на магистер.  Професијата ветеринарен лекар како во Република Северна Македонија така и во Европската унија е вброена во т.н регулирани професии (што значи дека таквите професии се од посебен јавен интерес), поради што со посебна директива е одредено времетраењето на студиите (најмалку 5 години), предметите кои треба да се слушаат, како и тоа дека мораат да бидат организирани како интегрирани студии (прв и втор циклус).

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ветеринарите спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат сознанија, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења во областа на ветеринарството. Се занимаваат со спречување на болести и лекување на широк спектар на животни или специјализирани за одредена група на животни, а се занимаваат и со научно – истражувачка работа.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.784 МКД

Слободни работни местa

7