Техничари и асистенти за фармација

Техничари и асистенти за фармација

Повреди и болести

Работата на техничарите и асистенти за фармација може да биде стресна, бидејки работат непосредно во контакт со луѓе.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа согласно секое конкретно работно место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтските техничари учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

170