Специјалисти доктори по медицина

Специјалисти доктори по медицина

Повреди и болести

Нивната работа е стресна и подлежи на синдром на согорување. Тие се во секојдневен контакт со пациенти кои имаат непознати заразни болести или пак се потенцијални носители на истите и оттука е големата изложеност на инфективен контакт на персоналот.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Специјалистите доктори по медицина спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа и применуваат научни знаења од областа на медицината и ја одржуваат здравствената состојба на луѓето во заедницата. Тие, раководејќи се од медицинската етика, учат и дијагностицираат различни видови на болести, физички повреди, ментални нарушувања и лекуваат со примена на принципите и процедурите на модерната медицина, вршат специјализирани истражувања од различни категории, хируршки интервенции, надгледуваат болни лица, едуцираат и водат истражувачки активности во сопствените области на специјализација.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

60.503 МКД

Слободни работни местa

54