НОВИНАРИ

НОВИНАРИ

Изгледи за вработување

Новинарската професија вeќе се соочува со недостиг на професионален кадар бидејќи од година во година опаѓа бројот на запишани студенти по новинарство. Во поново време со масовното отварање на веб – порталите, кои се он – лајн медиуми се очекува во иднина побарувачка за професионален кадар.

Слични занимања класифицирани на друго место:

• Стручњаци за односи со јавноста – 2432

Повеќе информации

За вработување:
https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:
www.avrm.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Новинарите истражуваат, анкетираат, толкуваат, пишуваат и пренесуваат вести и јавни односи преку весниците, телевизијата, радиото и други медиуми.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.436 МКД

Слободни работни местa

32