ИКТ Оператори

ИКТ Оператори

Важни квалитети

Аналитички вештини. ИКТ операторите треба да ги оценат мрежите и системите за да се осигурат дека тие работат со сигурност и да ги предвидат новите барања како што се менуваат потребите на клиентите.

Комуникациски вештини. ИКТ операторите мора да ги опишат проблемите и нивните решенија за работниците кои не се од ИТ.

Вештини за повеќе задачи. ИКТ операторите можеби ќе треба да работат на многу проблеми и задачи истовремено.

Вештини за решавање на проблеми. ИКТ операторите мора брзо да ги решат проблемите што се јавуваат со компјутерските мрежи.

Вештини за управување со времето. Бидејќи одржувањето на ИКТ опремата е итна, операторите  мора добро да го искористат своето време и брзо да извршат поправки.

Задолженија на работното место

Операторите на информациска и комуникациска технологија ја надгледуваат работата на воспоставените компјутерски системи и неговите делови, ракуваат со опрема за снимање, потхранување, пренос и обработка на дигитални податоци, како и нивно прикажување со бројки и букви или графички облик на екран, хартија или лента.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

25.954 МКД

Слободни работни местa

146