Кое е твоето
занимање?

АЛАТНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА

ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ

ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

ТЕХНИЧАРИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ФРИЗЕРИ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

ВЕТЕРИНАРИ

РАКУВАЧИ НА МАШИНИ ЗА ПРЕХРАМБЕНИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

НОВИНАРИ

ПРОГРАМЕРИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

СТРУЧНАЦИ ЗА МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

СМЕТКОВОДИТЕЛИ

СЛУЖБЕНИЦИ ВО КНИГОВОДСТВО

КЕЛНЕРИ

ПЕКАРИ

НЕГУВАТЕЛИ НА БОЛНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

ЅИДАРИ

ГОТВАЧИ

ПЛИНОИНСТАЛАТЕРИ

РАЗВИВАЧИ НА СОФТВЕР

РАКУВАЧИ СО ПОСТРОЈКИ ЗА ОБРАБОТКА НА РУДА И КАМЕН

ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ФАРМАЦЕВТИ