Види занимања
за споредба

Кое е твоето занимање?

Previous Next

Канцелариски надгледувачи

Составувачи на електрична и електронска опрема

Оџачари и чистачи на градежни структури

Благајници и слични занимања

Комерцијалисти во продажба

Техничари и асистенти за фармација

Техничари за геодезија, градежништво и сродни занимања

Систем аналитичари

Графички и мултимедиа дизајнери

Инженери за хемиска прехранбена и биотехнологија

Стручњаци за заштита на животна средина

Техничари за компјутерски системи и мрежи

Чевлари и кожни галантери

Техничари за рударство и металургија

Специјалисти доктори по медицина

Соработници за статистичко-математички работи

Службеници во информативни контактни центри

Ракувачи со постројки за преработка на дрво

Развивачи на веб и мултимедија

Техничари во оптика

Ракувачи со градежни и слични машини

Економисти

Градежни архитекти

Возачи на автобуси и трамваи

Веб-техничари

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Ракувачи со машини за перење

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Стаклари

Обезбедување

Занимања за згрижување на деца

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Планери на конференции и слични настани

Оператори со медицинска опрема

Општи доктори по медицина

Рударски и металуршки инженери

ИКТ Оператори

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Рудари и каменокршачи

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Фасадери и гипсари

Магационери и сродни занимања

Оператори за внес на податоци

Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Техничари за машинство и сродни занимања

Систем администратори

Аналитичари на менаџмент и организација

Стоматолози

Електроинженери

Инженери за животна средина

Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

ШАНКЕРИ

ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Стручњаци за маркетинг и реклама

ПРОГРАМЕРИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

НОВИНАРИ

Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

ВЕТЕРИНАРИ

ФРИЗЕРИ

ТЕХНИЧАРИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ

АЛАТНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА

СМЕТКОВОДИТЕЛ

СЛУЖБЕНИЦИ ВО КНИГОВОДСТВО

КЕЛНЕР

Пекари, слаткари и сродни занимања

НЕГУВАТЕЛИ НА БОЛНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Ѕидари и сродни градежни занимања

ГОТВАЧ

РАЗВИВАЧИ НА СОФТВЕР

Водоинсталатери и инсталатери на цевки - Плиноинсталатери

ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

РАКУВАЧИ СО ПОСТРОЈКИ ЗА ОБРАБОТКА НА РУДА И КАМЕН

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ФАРМАЦЕВТИ