Види занимања
за споредба

Кое е твоето занимање?

Previous Next

АЛАТНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА

ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ

ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

ТЕХНИЧАРИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ФРИЗЕРИ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

НОВИНАРИ

ПРОГРАМЕРИ ЗА АПЛИКАЦИЈА

Стручњаци за маркетинг и реклама

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

ШАНКЕРИ

ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

ИКТ Оператори

Рударски и металуршки инженери

Општи доктори по медицина

Оператори со медицинска опрема

Планери на конференции и слични настани

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Занимања за згрижување на деца

Обезбедување

Стаклари

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за перење

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

Инженери за животна средина

Електроинженери

Стоматолози

Аналитичари на менаџмент и организација

Систем администратори

Техничари за машинство и сродни занимања

Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Оператори за внес на податоци

Магационери и сродни занимања

Фасадери и гипсари

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Рудари и каменокршачи

Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

СМЕТКОВОДИТЕЛ

СЛУЖБЕНИЦИ ВО КНИГОВОДСТВО

КЕЛНЕР

Пекари, слаткари и сродни занимања

НЕГУВАТЕЛИ НА БОЛНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Ѕидари и сродни градежни занимања

ГОТВАЧ

Водоинсталатери и инсталатери на цевки - Плиноинсталатери

РАЗВИВАЧИ НА СОФТВЕР

РАКУВАЧИ СО ПОСТРОЈКИ ЗА ОБРАБОТКА НА РУДА И КАМЕН

ПОМОШНИЦИ ВО ПРОДАЖБАТА ВО ПРОДАВНИЦА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ФАРМАЦЕВТИ